NL
FR

Fjul hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, aan de transparantie met betrekking tot de informatie die wij verzamelen en de wijze waarop die door ons wordt gebruikt. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de verzamelde persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website of onze digitale producten gebruikt, of die u ons aanlevert.

Contactgegevens

Fjul bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

U kunt ons contacteren:

  • per e-mail: hello@fjul.be
  • per brief: Fjul BV, Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem  
  • via het contactformulier op onze website www.fjul.be
  • telefonisch: +32 2 266 89 99

Website waarop deze privacyverklaring van toepassing is

Deze verklaring is van toepassing op:  https://fjul.be

Overige verklaringen die u kan raadplegen

Deze verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bevat alle informatie die u nodig heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op onze website.

Bijkomende verklaringen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit document bevat onze hoofdverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de website en de digitale producten die worden aangeboden door Fjul. Er kunnen evenwel bijkomende verklaringen worden toegepast op specifieke digitale producten. U dient deze verklaringen te consulteren wanneer u zich inschrijft voor deze producten.

De informatie die wij over u kunnen inzamelen

Inzamelen van persoonsgegevens

Doel

Soort gegevens

Juridische grond

Bewaartermijn

Indien u ons informeert dat u bijkomende informatie wil ontvangen door u in te schrijven op een van onze nieuwsbrieven of marketing communicaties.

De marketing- gegevens worden verwerkt met het doel om u informatie of nieuwsbrieven toe te sturen.

Wij vragen u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u de gevraagde gegevens te kunnen toesturen.

De juridische grond van deze verwerking is de toestemming.

Uw informatie wordt 3 jaar bewaard vanaf de toestemming, tenzij de toestemming door de betrokken persoon wordt ingetrokken.

De informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier via onze Websites of via de Chat-functie rechtstreeks via onze website.

Deze informatie wordt gebruikt om ons toe te laten op uw commentaar of vragen te beantwoorden of om dit op te volgen.

De informatie kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens bevatten die u werden gevraagd.

De juridische grond om u bij te staan en om te antwoorden op uw vragen is gewettigd belang.

Uw informatie wordt 3 jaar bewaard vanaf de toestemming, tenzij de toestemming door de betrokken persoon wordt ingetrokken.

 Vrijwillig verstrekte informatie

Wanneer u ons informatie aanlevert zoals vermeld in de tabel hierboven, dan gebeurt het soms dat wij u bijkomende informatie vragen op vrijwillige basis. Deze informatie wordt als optioneel voorgesteld en wordt door ons gebruikt om onze klanten beter te leren kennen en onze diensten te personaliseren.

De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, te weten de opvolging en verbetering van onze website en van onze diensten.

Onze website kan u toelaten om uw ervaringen mee te delen en om met ons te communiceren via sociale media zoals Google, Facebook, Instagram, Linkedin. Wij kunnen deze informatie inzamelen via onze sociale media kanalen, met daarin begrepen de vermeldingen ‘likes’, het delen en de tweets, evenals over de inhoud van de sociale netwerken. Wij controleren geenszins de vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt via de sociale netwerken en de politiek inzake persoonsgegevens die van toepassing is bij het gebruik van die diensten.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard op een beveiligde server. Alhoewel wij ons engageren tot het beschermen van uw persoonsgegevens, is de doorgifte van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Wij trachten, samen met onze dienstverleners, om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beschermen, maar de aangeleverde gegevens worden verstrekt op eigen risico.

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan personen die van deze informatie kennis moeten nemen om hun opdrachten uit te voeren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

Binnen Fjul

met onze medewerkers in de mate dat dit noodzakelijk is voor de realisatie van dezelfde doelstelling als de initiële verwerking die is vooropgesteld in deze verklaring.

Aan onderaannemers

onderaannemers op dewelke we beroep doen om uw vraag te behandelen of om diensten te leveren. Deze onderaannemers zijn contractueel gehouden om de geheimhouding en de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen en om uw persoonsgegevens die zij ontvangen te gebruiken conform onze instructies.

Voor wettige redenen

om een wettelijke verplichting te respecteren, of om onze voorwaarden te laten respecteren en toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Fjul, van onze klanten of van anderen, te beschermen.

De periode tijdens dewelke wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelstellingen waarvoor wij deze hebben ingezameld, onafgezien het doel, daarin begrepen het doel om aan de wettelijke, boekhoudkundige of reporting-eisen te voldoen. 

Om de gepaste bewaartermijn te bepalen voor de persoonsgegevens, nemen wij de hoeveelheid, de aard en het gevoeligheid van de persoonsgegevens in rekening, evenals het potentieel risico van een niet toegestaan gebruik of verspreiding van uw persoonsgegevens, de redenen waarvoor wij uw persoonsgegevens bewerken en de wettelijke eisen terzake. In sommige gevallen kunt u vragen om uw gegevens te wissen: zie hieronder uw recht op het wissen van persoonsgegevens voor meer informatie.

De rechten waarover u beschikt op grond van de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens

De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens laat u toe om een aantal rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van uw gegevens. Het gaat om de volgende rechten:

Het recht om te worden geïnformeerd

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken, daarin begrepen de informatie over ons, over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij hebben alle nodige informatie samengevat in deze verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het recht op toegang tot uw gegevens

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wij kunnen u bevestigen indien uw informatie al dan niet wordt verwerkt en u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

Het recht op verbetering van uw gegevens

Indien uw persoonsgegevens onjuist of incompleet zijn, dan bent u gerechtigd om deze te laten verbeteren of om deze aan te passen. U kunt de persoonsgegevens actualiseren die wij van u bewaren door contact op te nemen met ons via de contactkanalen die staan vermeld in deze verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het recht tot verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien wij geen reden hebben om deze verder te verwerken. De omstandigheden binnen dewelke u een recht om te worden vergeten kunt inroepen, omvatten de gevallen waarin de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waartoe zij werden ingezameld of verwerkt bij aanvang en de gevallen waarbij u uw toestemming heeft ingetrokken voor de verwerking ervan.

In beperkte gevallen is het recht om vergeten te worden niet van toepassing. Indien u er meer wil over weten, dan kan ons de vraag stellen.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te beletten. Indien u ons vraagt om uw persoonsgegevens te laten verdwijnen, dan onderbreken wij de verwerking ervan.

Het recht om de gegevens door te geven of overdraagbaarheid van de gegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst te verplaatsen of door te geven naar een andere dienstverlener of een kopie te maken van uw gegevens voor persoonlijke redenen, dan heeft u het recht om uw gegevens aan een ander persoon door te geven.

Het recht op verzet

U heeft het recht om ons te vragen dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk informeren wij u (voor de inzameling van uw gegevens) dat wij de intentie hebben om u gegevens voor dergelijk doel te gebruiken of indien wij uw gegevens aan een derde wensen door te geven voor dat doel. U kunt uw recht uitoefenen om u te verzetten tegen deze verwerking door de vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens in te zamelen. U kunt dit recht op ieder moment uitoefenen door ons te contacteren.

Het recht om de bestemming te bepalen van uw gegevens

U beschikt eveneens over het recht om de richtlijnen te bepalen voor de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U vindt meer informatie over uw rechten op uw persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

De verhaalmiddelen waarover u beschikt indien u bezwaar heeft

Wij hechten veel belang aan de bescherming en het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Indien u evenwel niet tevreden bent over de manier waarop wij uw informatie inzamelen of behandelen, of indien u gewoonweg meer informatie over uw rechten wenst te bekomen, dan kunt u ons contacteren via de hierboven vermelde kanalen.

Wij trachten een oplossing te vinden voor ieder probleem dat u tegenkomt en een antwoord op korte termijn te formuleren op uw vragen.

U kunt eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (BE).

Wijzigingen van onze Verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij brengen van tijd tot tijd wijzigingen aan onze Verklaring. Elke toekomstige wijziging wordt gepubliceerd op deze pagina.